Lolly fan Fryske droege woarst met moster / Lolly van Friese droge worst met mosterd

Ingrediėnten:

8 ytleppels moster
1 grutte droege woarst
¼ liter būljon
100 gram farsk bizelok
5 bledsjes sjelatine
10 stevige satéstokjes
 

Bereiding:

Tink derom..... De term moat fan de woarst helle wurde. Dat kin simpel:
lis de woarst 3 oeren yn é friezer;
hāld de woarst ūnder de hjitte wetterkraan;
it fel barst iepen en jo helje it der yn ienkeer ōf. 

Meitsje dan de mostersjelei as earste:
būljon mei moster siede litte;
sjelatinebledsjes weakje yn wetter;
sjelatine troch de mosterbūljon dwaan;
kāld fuortsette yn de koelkast. 

Snij de woarst yn stikken fan 4 sm. en prip de sateestokjes deryn.
As de mostersjelei krekt noch floeiber is, de lolly der trochhelje.
Kāld wurde litte en troch it fine bizelok rōlje.

 

Ingrediėnten:

8 eetlepels mosterd
1 grote droge worst                     
¼ liter bouillon
100 gram verse bieslook
5 blaadjes gelatine
10 stevige satéstokjes
 

Bereiding:

Het vel moet van de worst verwijderd worden. Dit kan heel eenvoudig:
leg de worst 3 uren in de vriezer;
houdt de worst onder de hete waterkraan;
het vel barst open en kan er in één keer afgehaald worden. 

Maak dan de mosterdgelei als eerste:
de bouillon met de mosterd laten koken;
de gelatineblaadjes weken in water;
de gelatine dor de mosterdbouillon doen;
kou wegzetten in de koelkast.

Snij de worst in stukken van 4 cm. en prik de satéstokjes erin.
Als de mosterdgelei nog net vloeibaar is, de lolly door de mosterdgelei halen.
Af laten koelen en door de verse bieslook halen.

 
Bron: www.reitsespanninga.nl